Człowiek jest istotą uczącą się nawyków, zachowań, kompetencji. Myśli, emocje i reakcje fizjologiczne człowieka, są ze sobą wzajemnie powiązane, a zmiana któregokolwiek z tych elementów wpływa na zmianę pozostałych. Możliwa jest modyfikacja – zmiana myślenia, a co za tym idzie w konsekwencji i zmiana zachowań.

Celem psychoterapii uzależnień i współuzależnień jest zmiana sposobów myślenia, a w konsekwencji zmiana odczuwalnych emocji i zmiana zachowania. Odbywa się to poprzez szczegółową analizę sytuacji trudnych, które poprzedziły wystąpienie silnej reakcji emocjonalnej.

Zakres działania obejmuje realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych od: alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, cierpiących z powodu innych uzależnień oraz dla osób pijących szkodliwie. Oferujemy pomoc w oparciu o uznane techniki terapeutyczne. W ramach terapii oferujemy sesje indywidualne i grupowe.

Głównymi celami terapii jest m.in.:

  • nauka technik poznawczych i behawioralnych, które ułatwiają rozpoczęcie i utrzymanie abstynencji, w miejsce opierania się tylko na własnej silnej woli;
  • nabycie świadomości swojego uzależnienia oraz przyczyn jego występowania;
  • zmiana nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, takich jak: złość, lęk, niskie poczucie własnej wartości często prowadzących do sięgania po środki psychoaktywne;
  • pomoc we wprowadzaniu zmian postrzegania siebie, swojego życia i budowania trzeźwego stylu życia;
  • wczesne rozpoznawanie głodów alkoholowych;
  • zapobieganie nawrotom uzależnienia.

Świadczona jest również pomoc dla rodzin osób uzależnionych. Program psychoterapeutyczny dla członków rodzin obejmuje psychoterapię osób współuzależnionych oraz pomoc ofiarom przemocy domowej, w tym przybliżenie i omówienie Procedury „Niebieskiej Karty”.