PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA  / PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNA

Psychoterapia wspiera osoby w stawaniu się bardziej świadomymi siebie, a dzięki temu  w poszukiwaniu i kreowaniu jak najlepszego dla siebie sposobu życia, kontaktu ze sobą, innymi ludźmi i światem.

Poszukiwanie twórczej integracji różnych podejść psychoterapeutycznych jest szczególnie wartościowym nurtem we współczesnej praktyce i teorii psychoterapii. Obejmuje różne koncepcje teoretyczne, sposób postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii terapeutycznych do specyfiki problemów Klienta.

Wyniki badań empirycznych wskazują, że czynniki decydujące o efektywności psychoterapii mają uniwersalny charakter. Żadne z istniejących podejść psychoterapeutycznych nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia poszukiwań ponad podziałami tworzonymi przez tradycyjne szkoły  psychoterapii.

Podejście humanistyczne w psychoterapii ( terapia zorientowana na klienta C. Rogersa, terapia gestalt F. Perlsa i  terapia skoncentrowana na doświadczaniu L. Greenberga)  opiera się na przekonaniu, że człowiek jest złożoną istotą, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe wzajemnie na siebie oddziaływują. Akcentuje niepowtarzalność i autentyczność człowieka oraz relacji ,,ja – ty” , wagę autentycznego, akceptującego i empatycznego kontaktu, koncentrację na potencjałach klienta, pracę przede wszystkim ze świadomą częścią osoby.

Istotą podejścia humanistycznego jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”. Na to doświadczenie składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego. Leczące, według podejścia humanistycznego, jest przede wszystkim zbliżanie się Klienta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym ,,tu i teraz” . Ze względu na tę niepowtarzalność zasadniczym ekspertem w dziedzinie swoich potrzeb i wyborów  jest sam Klient, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi.

Podejścia humanistycznego nie da się oddzielić od podejścia egzystencjalnego – oba wyrastają z tych samych przesłanek filozoficznych. Podejście egzystencjalne  akcentując  wolność człowieka, sferę wartości, sens życia, dodaje do „tu i teraz” aspekt przyszłości opartej na głębokim wewnętrznym  doświadczeniu a do psychiki – obszar ducha.

Jest to przestrzeń dla osób, k t ó r e :

 • szukają wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami w  realizacji  celów rozwojowych  na poszczególnych etapach życia, dotyczących istotnych jego obszarów (bliskich relacji, pracy zawodowej, psychicznego dobrostanu, wypełnianiu  ważnych ról życiowych)
 • doświadczają różnego rodzaju kryzysów związanych ze zmianą sytuacji życiowej
 • nie czują satysfakcji w życiu,
 • przeżywają różnego rodzaju utratę,
 • doświadczają dyskomfortu psychicznego  związanego ze stresem, napięciem lub lękiem,
 •  cierpią z powodu obniżonego nastroju, poczucia winy, obciążenia, samotności, niestabilnej samooceny, braku akceptacji siebie,
 • doświadczają trudności w relacjach międzyludzkich
 • mają trudności z wyrażaniem własnych potrzeb i emocji
 • doświadczają trudności z motywacją, a także podejmowaniem decyzji
 • cenią swoje życie, chcą się rozwijać i widzą w tym sens

 C h c ą c y c h

 • lepiej radzić sobie z napięciem, cierpieniem, lękiem, stresem, obciążeniem, natrętnymi myślami;
 • zaakceptować różne uczucia w sobie  i mieć poczucie adekwatnej kontroli nad swoim życiem;
 • zmienić błędne przekonania, przerwać błędne  koło automatycznych, uciążliwych zachowań;
 •  zwiększyć skuteczność własnych działań
 •   lepiej poznać i zrozumieć  siebie oraz mechanizmy swojego funkcjonowania
 • odblokować własną ekspresję i autentyczność w relacjach z innymi; 
 • pogodzić się z chorobą lub stratą;
 • kochać siebie i innych;
 • obudzić własne pragnienia, potrzeby, odkrywać talenty, a na ich podstawie realizować możliwe cele życiowe;
 • budować bliskie relacje  z innymi;
 • wyjść z „martwego punktu” i podjąć ryzyko zmiany.

Podczas psychoterapii realizowane są cele Klienta uzgodnione z Psychoterapeutą na etapie konsultacji. Sesja psychoterapeutyczna trwa ok.50 min. W zależności od aktualnie zgłaszanego przez Klienta problemu oraz jego potrzeb i tempa pracy, cały proces może być psychoterapią krótkoterminową (kilka – kilkanaście spotkań) lub długoterminową (rok i dłużej).