Coaching wychowawczy skierowany jest zarówno do rodziców i opiekunów potrzebujących wsparcia w obszarze relacji z dzieckiem, jak i do tych, którzy po prostu chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze, wszystkich którzy chcą budować świadome relacje z dziećmi i młodzieżą (wychowawcy, nauczyciele) kształtowane na bazie zrozumienia, akceptacji i szacunku

Głównie służy rozwojowi kompetencji rodzicielskich, coach towarzyszy  rodzicom w realizacji ich celów wychowawczych oraz zadań,  naprowadza na możliwe rozwiązania, bazując na ich możliwościach .  Pomaga wydobyć i uświadomić sobie wewnętrzne zasoby, które pomogą w osiągnięciu sprecyzowanego celu. W pracy skupiamy się na tym , co „tu i teraz” oraz na zmianach.

 Coaching nie jest tylko o tym, co dziecko ma robić inaczej, ale też o tym, co my możemy zmienić, aby ono mogło zachowywać się inaczej. Pozwala  poszerzyć perspektywę, spojrzeć na mechanizmy i procesy zachodzące w relacji z dziećmi i młodzieżą. Spotkania te wspierają opiekunów w procesie wychowania, pomagają budować umiejętności potrzebne w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z dziećmi. Dzięki poznaniu i zrozumieniu źródeł nieporozumień, zapobiegamy konfliktom oraz znajdujemy sposoby wspierania dzieci w rozwoju.  Uwrażliwia rodziców i opiekunów na świadome wychowanie i po prostu bycie. 

Wychowanie dziecka to najważniejsze zadanie, jakie stoi przed każdym rodzicem i jest pewnego rodzaju misją. Kiedy trudno odnaleźć nam właściwą drogę w dotarciu do dziecka i zbudowaniu z nim właściwej relacji, warto skorzystać z konsultacji coachingu wychowawczego i pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności wychowawcze.

Cele coachingu wychowawczego: 

 • poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach,
 • rozwinięcie własnych kompetencji wychowawczych,
 • większa pewność siebie oraz świadomość własnych zasobów,
 • większa świadomość w definiowaniu oraz precyzowaniu celów,
 • rozwój osobisty poprzez osiąganie wyznaczonych celów,
 • rozstrzyganie i wygaszanie konfliktów, poszukiwanie wspólnych rozwiązań
 • świadome budowanie granic ,
 • odkrywanie indywidualnej osobowości dziecka i celu jego życia, wspieranie go na drodze rozwoju, 
 • umiejętność wydobywania zasobów dziecka oraz dostrzegania jego mocnych stron
 • poprawa relacji rodzinnych oraz relacji rodzic(e)-dziecko,
 • kształtowanie postaw rodzicielskich,
 • zrozumienie własnych reakcji emocjonalnych, umiejętność wyrażania uczuć, radzenia sobie z trudnymi emocjami w relacjach z dzieckiem,
 • umiejętność bycia „tu i teraz”, czyli stosowania technik uważności  w życiu rodzinnym.

Jak wygląda kontakt?

Sesje  w ramach coachingu wychowawczego odbywają się najczęściej raz na dwa tygodnie.  Podczas kolejnych spotkań  wspólnie  weryfikujemy i omawiamy kolejne etapy realizacji celu.  Czasami zdarza się, że pojawiają się kolejne obszary do pracy. Cały cykl spotkań to zazwyczaj od 5 do 12 spotkań (ich liczba zależy od wyznaczonych celów). Możliwy jest udział zarówno jednego, jak i obojga rodziców.